Loading...

ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

การก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยานั้น มีความเป็นมาที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การรับบริจาคที่ดินจากบริษัท ทองถาวรอุตสาหกรรม จำกัด 

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับบริจาคที่ดินจากบริษัท ทองถาวรอุตสาหกรรม จำกัด  โดย ดร.ถาวร  พรประภา ซึ่งแสดงความจำนงมอบที่ดิน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีข้อตกลงการให้ที่ดินสรุปได้รวม 3 ประการ คือ

 • ให้ใช้เป็นสถานที่เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ  แก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่สาธาร
 • หากที่ดินที่มอบให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังไม่ได้ก่อสร้างอาคารหรือระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานหรือ ดำเนินการพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินยอมให้ทางบริษัทใช้ที่ดินนั้นในการเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและให้รายงานผลทางวิชาการในการใช้ที่ดินนั้นแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประจำทุกปี และเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะใช้ที่ดินส่วนใด ก็ให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปี
 • เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการใช้ที่ดินตามโครงการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย (โครงการพัทยา)      ขอให้ใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ถาวร-อุษา พรประภา”

ระยะที่ 2 การก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

ในปีพ.ศ.2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะนำพื้นที่บริเวณศูนย์พัทยามาใช้พัฒนาเป็นโครงการ โดยสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษา” ขึ้น เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 เพื่อให้เป็นหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและคล่องตัวนอกระบบราชการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์บริการทางวิชาการ ศูนย์วิจัย และพัฒนา ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยระดับสูงและศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและบริการทางวิชาการ ต่าง ๆ ในวงกว้าง  เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของประเทศ  ประกอบกับขณะนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประสบปัญหาสถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา และการบริการทางวิชาการต่าง ๆ เนื่องด้วยท่าพระจันทร์ไม่อาจขยายต่อเติมได้ เพราะตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์มีพื้นที่จำกัด และมีอาคารสถานที่แออัดอยู่แล้ว ส่วนบริเวณรังสิตเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้ชุมชน และมีแนวโน้มที่ชุมชนเมือง โดยเฉพาะย่านพักอาศัยจะขยายตัวมาสู่พื้นที่นี้มากยิ่งขึ้น ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะย้ายออกไปตั้งในภูมิภาคมากขึ้น จึงขาดความเหมาะสมที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาอย่างได้ผลนั้น จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจริงอย่างใกล้ชิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2537 โดยกำหนดองค์ประกอบของศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษาเป็น 4 ประการ ดังนี้

 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนา (Research and Development Center)
 2. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในระดับสูง ( Advanced Research & Degree Program)
 3. ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา (Training & Conference Facilities)
 4. ศูนย์บริการทางวิชาการ (Resources Center)

ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2538 ก่อสร้างกลุ่มอาคารฝึกอบรมสัมมนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร ฯ เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 (ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2539-2542) โดยอาคารดังกล่าว ประกอบด้วย

 1. อาคารฝึกอบรมสัมมนา
 2. อาคารบริการจัดเลี้ยง
 3. อาคารโรงแรม
 4. อาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ
 5. สนามเทนนิส

 

โครงสร้างการบริหารศูนย์ ฯ มีคณะกรรมการอำนวยการชุดหนึ่ง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการคนหนึ่งรับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบาย และทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอำนวยการส่วนโครงสร้างภายในจะใช้ระบบการจ้างแบบเอกชนในลักษณะเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือ อาจจะเป็นการขอตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปช่วยงานของศูนย์เป็นกรณีพิเศษโดยคำสั่งของอธิการบดีได้

สถานะของศูนย์ เป็นหน่วยงานในระดับคณะ สถาบัน สำนัก  แต่มิใช่เป็นส่วนราชการ  มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระและคล่องตัวทางด้านบุคลากรและงบประมาณ  โดยไม่ต้องอิงเงินเดือนของราชการและไม่เป็นข้าราชการ  ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในลักษณะเงินก้อน  และได้รับเงินอุดหนุนในการดำเนินการในลักษณะภาพรวมทั้งแผน

ดังนั้น ศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษาจึงเริ่มต้นในรูปของหน่วยงานนอกระบบราชการ และมีที่ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแลอาคาร สถานที่ต่างๆ ซึ่งมีทั้งอาคารโรงแรม 75 ห้อง อาคารสัมมนา ห้องประชุมต่างๆซึ่งมีชื่อเรียกในช่วงนั้นว่า“อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “(Learning resort)

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา” ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 และได้มีการแก้ไขชื่ออีกครั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 มีนาคม 2551 เป็น  “วิทยาลัยนวัตกรรม”

ระยะที่ 3 การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และการจัดตั้งงานบริหารศูนย์พัทยา

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ประกาศไว้โดยท่านผู้ประศาสน์การ ที่ว่า “…มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา…” ยังคงเป็นหลักปรัชญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยึดมั่นเป็นปรัชญาสำคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการแข่งขันของสถานศึกษาในปัจจุบัน ดังจะเห็นจากวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ที่กำหนดวิสัยทัศน์ให้ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเลิศเป็นธรรม ร่วมนำสังคม ระดมพลังหลากหลาย สู่เป้าหมายยิ่งใหญ่ รับใช้ประชา พัฒนาองค์รวม” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่มีความลุ่มลึก และโดดเด่นในองค์ความรู้ที่ครบถ้วน ในทุกศาสตร์ เพื่อการพัฒนา และการแก้ปัญหาให้แก่สังคมไทยและภูมิภาค โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาล และจากเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศและในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค รวมทั้งเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นผู้นำ ในการผลักดันและส่งเสริมการสร้างโอกาส    ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้กับสังคมตลอดจนเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นไปสู่ภารกิจ ด้านการวิจัยและการให้บริการสังคม และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่มหาวิทยาลัยไทยได้

จากปรัชญาและวิสัยทัศน์ข้างต้นถือว่าเป็นหลักคิดและหลักการสำคัญในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 และศูนย์พัทยาภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภาคตะวันออก

งานบริหารศูนย์พัทยา สังกัดสำนักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการทางวิชาการไปสู่ภูมิภาค เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานอธิการบดีตามมติสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548  เพื่อผลักดันนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาที่จะมุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์พัทยาอย่างจริงจัง  ให้เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในระดับสูง  ศูนย์วิจัยและพัฒนา   ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา และศูนย์บริการทางวิชาการ (Resources Center) ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่มีความสมบูรณ์แบบในตัวเอง  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และนำความเป็นเลิศทางวิชาการ วิธีคิด และวิถีของความเป็นธรรมศาสตร์ไปสู่ชุมชนภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากภาครัฐบาล   ส่วนราชการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ศิษย์เก่า   ผู้นำท้องถิ่น   และผู้นำชุมชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

สำหรับภารกิจของงานบริหารศูนย์พัทยานั้น เป็นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ศูนย์พัทยา ดำเนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์

 1. จัดวางระบบและระเบียบการบริหารศูนย์ ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยให้มีบุคลากรประจำศูนย์
 2. จัดให้เป็นศูนย์การศึกษาเต็มรูปแบบที่จะจัดการศึกษาระดับปริญญาโท/ หลักสูตรนานาชาติ และการฝึกอบรม
 3. จัดระบบการใช้อาคารสถานที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
 4. แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัทยา

เป้าหมาย

ศูนย์พัทยา จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้บรรลุพันธกิจ ดังนี้

 1. การจัดวางระบบบริหารจัดการ วางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดระบบการจัดการต่าง ๆ ด้วยดี ทั้งด้านบริหารบุคคล ระบบการเงินการคลัง ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
 2. สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และประเทศ
 3. นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มที่ คุ้มค่าการลงทุน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด
 4. ให้มีบุคลากรประจำศูนย์พัทยา โดยจะต้องมีการพัฒนาและเอาใจใส่อย่างเต็มที่
 5. จัดให้มีการใช้อาคารสถานที่อย่างเต็มที่ โดยจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัทยา ให้มีความพร้อมสมบูรณ์เพียงพอ ที่จะให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชน
 6. ประสานกับศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัทยาอย่างดี และสม่ำเสมอต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์

 1. จัดโครงสร้างจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภาระหน้าที่
 2. เสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและชุมชน
 3. เสริมสร้างการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
 4. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 5. ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ในช่วงแรกของการบริหารงานศูนย์พัทยาเน้นในการจัดหาทรัพยากร การพัฒนาด้านกายภาพต่างๆ  การวางระบบการบริหารงาน การประสานงาน การสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่

2. สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว และมีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างมากมาย กล่าวคือ

2.1  การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

          การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยานั้น สามารถจำแนกการบริหารเป็น 2 ส่วนคือ

2.1.1 งานบริหารศูนย์พัทยา ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2548 มีหน้าที่หลักในการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ คือ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการบริหารงานในพื้นที่ศูนย์พัทยาให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการประสานงานกับองค์กรต่างๆในชุมชน ท้องถิ่น ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

2.1.2 วิทยาลัยนวัตกรรม  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีบทบาทในการดูแล รับผิดชอบบริหารจัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ได้แก่ อาคารโรงแรม  อาคารสัมมนา  อาคารบ้านพักฝึกอบรมท้องถิ่น 4 หลัง และสวนพฤกษศาสตร์

2.2  ความก้าวหน้าและการพัฒนา

การพัฒนาศูนย์พัทยาได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกายภาพและด้านกิจกรรมต่างๆ กล่าวคือ

2.2.1 การพัฒนาด้านกายภาพ  มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งอื่นๆ กล่าวคือ

1).มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านกายภาพเป็นหลักในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารต่างๆ แต่ต่อมามหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนในภาคตะวันออก  จึงได้มีความร่วมมือกันในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพร้อมสำหรับภารกิจทั้งด้านการเรียน การสอน และการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ดังนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 30,000,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านพัก สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่น และการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีการระบุไว้ถึงการบริหารงานศูนย์ฝึกอบรมบริหารงานท้องถิ่น ดังนี้

การบริหารงานศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่น

 • ให้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง
 • ให้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นต่อเนื่องทั้งปี อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรม การจัดเตรียมสถานที่ และการบริหารจัดการอื่น ๆ เพื่อให้การจัดอบรมเป็นไปโดยเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนประสานงานเสนอแนะและให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์

การบริหารงานสวนพฤกษศาสตร์

 • ให้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นคณะหนึ่ง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่ในการสนับสนุนประสานงานเสนอแนะและให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • รายรับที่มาจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งสองฝ่ายตกลงให้แบ่งกันคนละครึ่ง

ภายหลังจากการก่อสร้างอาคารบ้านพักศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่น จำนวน 4 หลัง และสวนพฤกษศาสตร์ ขนาดพื้นที่ 9 ไร่แล้วเสร็จ ได้มีพิธีมอบและเปิดบ้านพักศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   27   พฤศจิกายน  2550  โดยอาคารบ้านพักทั้ง 4 หลัง ๆ ละ 4 ห้องๆ  ละ 8-12 คน  สามารถรองรับผู้เข้าพักได้รวม 192 คน    ส่วนสวนพฤกษศาสตร์ขนาด 9 ไร่ มีพรรณไม้ในระยะแรก จำนวน 49 ชนิด

2).มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2550-2552 เป็นเงิน 57,225,800 บาท เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น  (อาคารเรียน) ซึ่งงบประมาณที่ได้จัดสรรนั้นไม่เพียงพอมหาวิทยาลัยจึงจัดหางบประมาณสมทบอีก เป็นเงิน 14,306,400 บาท  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 5,000,000 บาท เพื่อสมทบในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมทางการศึกษา (ศาลาพักผ่อนรูปโดม) และสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง  ซึ่งอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น  (อาคารเรียน) คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมรองรับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานท้องถิ่น และจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2552

3).มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 2,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารกิจกรรมทางการศึกษา (ศาลาพักผ่อนรูปโดมบนยอดเขามะตูม) เพื่อทำให้มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นจุดชมทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยและบริเวณข้างเคียง  การก่อสร้างอาคารชมทิวทัศน์ ศาลาโดมบนเขามะตูม  จะทำให้เห็นทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยในมุมกว้างและยังสามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองพัทยารวมไปถึงทัศนียภาพของเขาชีจรรย์  ซึ่งอาคารชมทิวทัศน์สามารถเป็นสถานที่ของการทำกิจกรรมต่างๆได้  ตลอดจนยังเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของเขามะตูมให้สวยงามยิ่งขึ้น

4).มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 3,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน  โดยการนำกีฬาเข้ามาเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาของบุคลากร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

5).มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้ก่อตั้ง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สยามกลการ จำกัด ที่จะสนับสนุนงบลงทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ ขนาด 5000 ตารางเมตร เป็นเงิน 60,000,000 บาท

6). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000,000 บาท จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างอาคารสนับสนุนการเรียนการสอน (หอพักนักศึกษา) 2 หลัง จำนวน 48 ห้อง เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์พัทยาในปีการศึกษา 2558

7).มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อรองรับการพัฒนาตามแผนการพัฒนา มธ.ศูนย์พัทยา

2.2.2 การพัฒนากิจกรรมต่างๆ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ได้มีการดำเนินงานในหลายด้าน กล่าวคือ

 • การเรียนการสอน

ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 4 สาขา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549   ได้แก่

 1. หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี  วิทยาลัยนวัตกรรม
 2. หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์พัทยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 3. หลักสูตรการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร
 4. หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม

ระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • การเชื่อมเครือข่ายเพื่อรองรับการเรียน การสอน และการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ มธ.ปี 2549  เพื่อเดินสายสัญญาณเครือข่ายระหว่างห้องสมุด มธ.ศูนย์พัทยากับศูนย์เครือข่ายกลาง / อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และงานเดินสายกระจายสัญญาณเครือข่าย   การให้บริการหนังสือวัสดุสารสนเทศต่าง  ๆ  และครุภัณฑ์ห้องสมุด มธ.ศูนย์พัทยา    โดยได้เปิดให้บริการห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา  2549 เป็นต้นมา เพื่อรองรับการเรียนการสอน และรองรับการฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่น  ทั้งนี้  มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายฐานข้อมูลท้องถิ่น โดยนำร่องก่อนที่อำเภอบางละมุง นอกจากนี้  ยัง มีแผนจะขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน  โดยมีเป้าหมายให้ครอบครัวในชุมชนพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน  โดยเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจและพักผ่อนร่วมกันของชุมชนในพื้นที่

 • การพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมอบหมายให้สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยรับผิดชอบดำเนินการหลักสูตร

อย่างไรก็ตามอาคารฝึกอบรมสัมมนา อาคารโรงแรม อาคารบ้านพักศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่น  อาคารฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่น  อาคารบริการจัดเลี้ยง อาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ  มหาวิทยาลัยมีแผน เพื่อทำให้การจัดฝึกอบรมสามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวก และมีหลักสูตรการอบรมที่หลากหลายและครอบคลุมในทุกด้าน เพราะปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสวงหาหลักวิชาการมากมายเพื่อรองรับภาระงานที่ได้รับการถ่ายโอนอำนาจ อาทิ งานด้านผังเมือง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นเพื่อพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีคณะวิชาที่มีความพร้อมและสามารถสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ จึงต้องมีแผนงานในการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆให้หลากหลายและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนเพิ่มขึ้น และนอกเหนือจากการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งภาคเอกชน และชุมชน