อริศรา เวียงอำพล
หัวหน้างานบริหารศูนย์พัทยา
  โทรศัพท์ ภายใน 82 1151 หรือ 83 6010
  E-mail : a_wiengampho@hotmail.com
........................................................
 
     
อันเจโล มิ๊กเครี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ ภายใน 83 – 6010
  E-mail : micheli_thai@hotmail.com
ปานจิตต์ กัลยาณกิตติ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ภายใน 83 6011 หรือ 6040
  E-mail :Jeab2004@msn.com
สุภาร์ คำกระโดน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ ภายใน 83 - 6010
  E-mail : sp_tupty@hotmail.com
     

   
อนุชิต ครื้นทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ ภายใน 83 - 6060
  E-mail : anuchit.chit@hotmail.com
พิศาล ศรีเพ็ชร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  โทรศัพท์ ภายใน 83 - 6011
  E-mail : Rosnap3426@hotmail.com
วันวิสาข์ เยี่ยมวิริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ ภายใน 83 - 6010
  E-mail : chwanwisa23@gmail.com
 

   
โชคดี ชอบชื่นชม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ ภายใน 83 – 6060
  E-mail : Shisava24@hotmail.com
ชัยณรงค์ บุญสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
  โทรศัพท์ ภายใน 83 - 6040
  E-mail : amhai2004@hotmail.com
ศิริกัลยา ไตรศุภโชค
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  โทรศัพท์ ภายใน 83 – 6010
  E-mail : St-arlay@hotmail.com
     
   
     
เจนณรงค์ อนันธชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์ ภายใน 82 – 1151
  E-mail : Janej_u@hotmail.com