ภาพกิจกรรม

  • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 (click)
  • โครงการกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (click)
  • โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (click) New