อาคารบรรยายรวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา