ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ว่าด้วยหอพักนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑

หมวด ๓

หอพักนักศึกษา

ส่วนที่ ๑

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย และการเข้าพักในหอพักนักศึกษา

          ข้อ ๑๓ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

          (๑) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

          (๒) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาตั้งแต่ทัณฑ์บนขึ้นไป และไม่เคยถูกตัดสิทธิการอยู่หอพักนักศึกษา

          (๓) คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการหอพักกำหนด

          ข้อ ๑๔ อาจารย์หอพักนักศึกษาอาจอนุญาตให้นักศึกษาที่มิได้พักในหอพักสามารถพักในหอพักเป็นการชั่วคราวได้

          ข้อ ๑๕ การรับนักศึกษาเข้าพัก และระยะเวลาการเข้าพักให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหอพัก

 

ส่วนที่ ๒

อาจารย์หอพักนักศึกษา

          ข้อ ๑๖ ให้มีอาจารย์หอพักนักศึกษามาจากการแต่งตั้งของประธานคณะกรรมการบริหารหอพัก โดยมีวาระสองปี

         ให้คณะกรรมการบริหารหอพักกำหนดจำนวนอาจารย์หอพักนักศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารย์หอพักนักศึกษา เพื่อสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารย์หอพักนักศึกษา และเสนอต่อประธานคณะกรรมการบริหารหอพักเพื่อแต่งตั้ง

          ในการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาโดยรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหอพัก และรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาของแต่ละคณะ/สถาบัน

 

          ข้อ ๑๗ ให้อาจารย์หอพักนักศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          (๑) ดูแลหอพักนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริหารหอพัก

          (๒) ดูแลนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพัก โดยอาจารย์หอพักนักศึกษามีอำนาจเข้าไปตรวจในห้องพักได้ถ้ามีเหตุอันจำเป็นหรือเหตุผลอันสมควร

          (๓) พิจารณาดำเนินการทางวินัยกับนักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริหารหอพัก รวมถึงระเบียบหรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (๔) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา หรือความช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพัก

          (๕) เป็นที่ปรึกษาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในหอพัก

          (๖) เข้าร่วมประชุมอาจารย์หอพักนักศึกษา หรือการประชุมอื่นที่ได้รับมอบหมาย

          (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหอพัก

 

          ข้อ ๑๘ คุณสมบัติของอาจารย์หอพักนักศึกษา

          (๑) เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารพอพักอาจให้มีข้อยกเว้นได้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานหอพักหรือเคยเป็นอาจารย์หอพักมาแล้ว หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษอื่นใด

          (๒) สามารถพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ตามวาระ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นคุณสมบัติข้อนี้ได้ ในกรณีเช่นนั้นจะต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามเวรของตนเองได้ หรือติดตามตัวได้

          ข้อ ๑๙ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ให้อาจารย์หอพักนักศึกษาพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังนี้

          (๑) ตาย

          (๒) ลาออก

          (๓) พ้นสภาพจากการเป็นอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ในกรณีเกษียณอายุราชการให้อยู่จนครบวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักอาจให้มียกเว้นได้ตามข้อ ๑๘ (๑)

          (๔) คณะกรรมการบริหารหอพักมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง จนไม่อาจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ส่วนที่ ๓

คณะกรรมการหอพักนักศึกษาและกลุ่มกิจกรรมหอพัก

          ข้อ ๒๐ เมื่อเปิดภาคของปีการศึกษาใหม่แล้ว ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการบริหารหอพักกำหนด ให้คณะกรรมการหอพักนักศึกษามีวาระหนึ่งปี ทั้งนี้จนกว่าคณะกรรมการนักศึกษาหอพักชุดใหม่ในปีการศึกษาต่อมาจะเข้ารับตำแหน่ง

 

          ข้อ ๒๑ การพ้นจากตำแหน่งนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้นำระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ในเรื่องการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามาบังคับใช้โดยอนุโลม

 

          ข้อ ๒๒ คณะกรรมการหอพักนักศึกษาเป็นผู้แทนนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพัก โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          (๑) พิจารณาจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมนักศึกษาหอพักภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์หอพัก ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน และเสนอต่อประธานคณะกรรมการบริหารหอพักเพื่ออนุมัติ

          (๒) ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาหอพัก และกำกับดูแลกลุ่มกิจกรรมในหอพัก

          (๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานหอพักนักศึกษาและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหอพัก

          (๔) ดูแลนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา และแจ้งผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษาหรืออาจารย์หอพักนักศึกษาทราบหากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้

          (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์หอพักนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารหอพัก

          ข้อ ๒๓ นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน สามารถเข้าชื่อต่อคณะกรรมการบริหารหอพัก เพื่อขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมหอพักที่มีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาหอพักได้ หากกลุ่มกิจกรรมหอพักใดไม่มีการดำเนินงานอีกต่อไป หรือไม่มีลักษณะที่จะเป็นกลุ่มกิจกรรมหอพักอีกต่อไป ให้คณะกรรมการบริหารหอพักพิจารณายุบกลุ่มกิจกรรมนั้น โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารหอพักกำหนดการจัดตั้งหรือยุบกลุ่มกิจกรรรมหอพัก ให้เป็นไปโดยประกาศของคณะกรรมการบริหารหอพัก

 

ส่วนที่ ๔

สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาหอพัก

          ข้อ ๒๔ สิทธิในการพักอาศัยในหอพักนักศึกษาเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่อาจโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

 

          ข้อ ๒๕ นักศึกษาทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับบริการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินสำหรับใช้ร่วมกันของหอพัก และพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารหอพัก

 

          ข้อ ๒๖ ให้นักศึกษารักษาข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ และรับฟังคำแนะนำหรือคำตักเตือนของอาจารย์หอพักนักศึกษา ผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษา และเจ้าหน้าที่หอพัก

 

          ข้อ ๒๗ ข้อพึงปฏิบัติของผู้อยู่อาศัยในหอพัก

          (๑) ให้นักศึกษาช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายในห้องพักของตน และพื้นที่ส่วนกลางในบริเวณหอพัก

          (๒) ใช้สาธารณูปโภคส่วนกลาง ไฟฟ้า หรือทรัพย์สินส่วนกลางอื่นอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงส่วนรวม

          (๓) ให้นักศึกษาหอพักเข้าออกหอพักตามเวลาที่กำหนด การเข้าออกหอพักนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์หอพักนักศึกษา ในกรณีที่ผู้ปกครองยินยอมหรือมารับ ให้ผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษาอนุญาตได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหอพักอาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร

          (๔) หากนักศึกษาที่มิได้พักอยู่เป็นประจำอยู่ในหอพัก จะถือว่านักศึกษาไม่มีความจำเป็นต้องอยู่หอพัก และจะถูกตัดสิทธิการอยู่หอพักในภาคการศึกษาต่อไป

 

          ข้อ ๒๘ ข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของการอาศัยอยู่ร่วมกัน และเพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้พักอาศัยทุกคน

          (๑) มิให้นักศึกษาเข้าออกอาคารหอพัก โดยใช้ทางอื่นที่มิใช่ทางที่กำหนดไว้

          (๒) มิให้นำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในหอพักหรือบริเวณหอพัก เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็นประการใด อาจารย์หอพักนักศึกษาอาจอนุญาตได้เป็นการชั่วคราว

          (๓) มิให้ประกอบอาหารในห้องพัก หรือนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้

          (๔) ห้ามผู้อื่นเข้ามาในหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์หอพักนักศึกษา ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหอพักอาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร

          (๕) ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนหรือละเมิดสิทธิผู้ร่วมอยู่อาศัยในหอพัก ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงดังรบกวน การก่อความวุ่นวาย หรือการกระทำอื่นใดในทำนองเดียวกัน

          (๖) ห้ามนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศในบริเวณหอพัก ไม่ว่าจะกับเพศเดียวกันหรือต่างเพศ

          (๗) ห้ามนักศึกษาชายเข้าไปในหอพักหญิง และห้ามนักศึกษาหญิงเข้าไปในหอพักชาย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์หอพักนักศึกษา

          (๘) ห้ามเล่นการพนัน เสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดในบริเวณหอพัก

          (๙) ห้ามนำอาวุธ วัตถุอันตราย สุรา และสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหอพัก

          (๑๐) ห้ามลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นความผิดทางอาญา การฝ่าฝืนข้อห้ามมิให้ปฏิบัติข้อที่ (๗) – (๑๐) ถือเป็นการกระทำที่เป็นความผิดร้ายแรง

 

ส่วนที่ ๕

วินัยนักศึกษาหอพัก

          ข้อ ๒๙ นักศึกษาผู้พักอาศัยอยู่ในหอพัก จะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ และปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา นักศึกษาหอพักที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้ มีโทษดังต่อไปนี้

          (๑) ว่ากล่าวตักเตือน

          (๒) บำเพ็ญประโยชน์ภายในหอพักตามที่อาจารย์หอพักนักศึกษากำหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษา

          (๓) ตัดสิทธิการอยู่หอพักในปีการศึกษาต่อไป

          (๔) ถูกลงทัณฑ์บนให้ออกจากหอพัก

          (๕) ให้ออกจากหอพัก

          (๖) เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการทางวินัยนักศึกษา ทั้งนี้ความผิดที่ถูกลงโทษให้ออกจากหอพักตามข้อ

          (๕) หรือความผิดร้ายแรงอื่นให้มีหลักเกณฑ์การพิจารณาและบันทึกความผิดตามที่คณะกรรมการบริหารหอพักกำหนด

 

          ข้อ ๓๐ ให้อาจารย์หอพักนักศึกษาที่ดูแลแต่ละหอพักหรืออาจารย์หอพักนักศึกษาที่อยู่เวรมีอำนาจในการพิจารณาลงโทษตามข้อ (๑) – (๒) เมื่อดำเนินการแล้วให้แจ้งประธานอาจารย์หอพักนักศึกษาทราบการลงโทษตามข้อ (๓) – (๔) เป็นอำนาจของประธานอาจารย์หอพักนักศึกษา เมื่อดำเนินการแล้วให้แจ้งประธานคณะกรรมการบริหารหอพักทราบการลงโทษตามข้อ (๕) เป็นอำนาจของประธานคณะกรรมการบริหารหอพัก จากการเสนอของประธานอาจารย์หอพักนักศึกษา และให้แจ้งคณะกรรมการบริหารหอพักทราบ ในกรณีที่เห็นสมควรต้องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการทางวินัยนักศึกษาตามข้อ (๖) ให้ประธานอาจารย์หอพักส่งเรื่องให้กับประธานคณะกรรมการบริหารหอพักเพื่อดำเนินการต่อไป

 

ส่วนที่ ๖

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

          ข้อ ๓๑ อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา อัตราค่าสาธารณูปโภค ค่าปรับ ค่าประกันความเสียหาย ตลอดจนวิธีการหรือระยะเวลาการชำระเงินดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน