ราชกิจจานุเบกษา

ลำดับที่ประเภท/ชื่อเรื่องเล่มตอนวันที่ประกาศหน้ารายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)๑๓๕๕๗ ง พิเศษ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑๓๐
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก๑๓๕๔๑ ง พิเศษ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๒๙
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล๑๓๕๔๑ ง พิเศษ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๒๘
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก๑๓๕๔๑ ง พิเศษ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๒๗
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park๑๓๕๔๑ ง พิเศษ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๒๖
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๔๑๓๕๔๑ ง พิเศษ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑๑๓๕๒๒ ง พิเศษ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก๑๓๔๒๖๑ ง พิเศษ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐๑๘
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๐๑๓๔๒๓๕ ง พิเศษ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐๑๘
๑๐คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก๑๓๔๑๔๒ ง พิเศษ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐๑๘
๑๑ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก๑๓๔๑๐๙ ง พิเศษ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก๑๓๔๑๙ ง พิเศษ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐๓๐