นำเสนอความก้าวหน้าผลงานในด้านต่างๆ ได้แก่

1. การก่อสร้างต่างๆ

2. การจัดกิจกรรม/โครงการ