รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
 
   
 
อาจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
 
   
 
นางสาวสุภาว์  คำประโคน
หัวหน้างานบริหารศูนย์พัทยา
 
นายเจนณรงค์ อุนันธชัย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายอันเจโล มิ๊กเครี่ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
 นายอนุชิต ครื้นทอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
 นางวันวิสาข์ เยี่ยมวิริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
 นางปานจิตต์ กัลยาณกิตติ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
 

 

นางสาวใจทิพย์ ขาวประไพ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
 นายพิศาล ศรีเพ็ชร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวศิริกัลยา ไตรศุภโชค
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
นายชัยณรงค์ บุญสูงเนิน
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ