• ด้านธุรการ 

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 038-259050-55 ต่อ 1100

  • ด้านนโยบายและแผน 

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 038259050-55 ต่อ 1101

  • ขอใช้ห้องเรียนและห้องประชุม

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 038-259050 ต่อ 1100-1101

  • โครงการฝึกอบรมต่างๆ 

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 038-259050-55 ต่อ 1202

  • ห้องสมุด

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 038-259050-55 ต่อ 1200-1201