Loading...

วิสัยทัศน์

แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ต้องไม่ทำหน้าที่แค่เพียงผลิตบัณฑิต สร้างงานงานวิจัย และงานวิชาการเท่านั้น หากแต่ต้องทำหน้าที่ในการ”สร้างผู้นำ” ที่มีความสามารถเพื่อไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆเพื่อไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆดีๆให้กับประเทศและสังคมโลก

ความท้าทายที่ธรรมศาสตร์ต้องเผชิญ

การเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคดิจิตอล (Global Digital Transformation)

 • ต้องเตรียมบัณฑิตให้พร้อมกับองค์กรรูปแบใหม่ รูปแบบการประกอบการใหม่ๆ อาชีพใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆ และวิธีคิดใหม่ๆ

ความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม (Higher Diversity)

 • ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรฒ ภาษา ความสนใจ ทักษะความสามารถ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับไปสู่ Inclusive Education

โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป (Changing Demography)

 • มหาวิทยาลัยต้องตอบโจทย์ความต้องการเรียนรู้ของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันในแต่ละเจนเนอเรชั่น (Baby boomers, Gen X, Gen YและGen Z)

การศึกษาที่ข้ามทุกพรมแดน (Borderless Education)

 • มหาวิทยาลัยต้องตอบโจทย์การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนนอกสถานที่ ข้ามศูนย์ ข้ามสถาบันการศึกษา ออนไลน์ ข้ามเขตภูมิศาสตร์ ข้ามเขตเวลา ข้ามศาสตร์ Learning anywhere anytime

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ Grooming Next-Generation Leaders for Thailand and International Communities

พันธกิจ (Mission)

สร้างความโดดเด่นทางวิชาการ

 • ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระดัาติและนานาชาติ

สร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

 • กับองค์ชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

สร้าง Smart University

 • โดยบูรณาการ คน เงิน ระบบงาน บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ทุกกลุ่มทุกระดับ

 • ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายหลัก (Goals)

 • บัณฑิตทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นผู้นำ ผู้ประกอบการ ความเป็นนานาชาติ และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
 • งานวิจัยนและนวัตกรรม สามารถสร้างคุณค่าให้แก่สังคมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการพัฒนาประเทศทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
 • ดัชนีความเป็นนานานชาติของมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นในทุกมิติ
 • ทุกคณะมีโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในด้านต่างๆโดยประสานความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และพันธมิตร

กลยุทธ์บริหารมหาวิทยาลัย 4 ด้าน

 • ด้านวิชาการ
 • ด้านวิจัยและนวัตกรรม
 • ด้านความเป็นนานาชาติ
 • ด้านการจัดการองค์กร

Strategy Highlights

พัฒนา 4 ศูนย์ธรรมศาสตร์ให้มีความโดดเด่นและมีความแตกต่งกันที่ชัดเจน

ท่าพระจันทร์ : ผู้นำสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รังสิต : ผู้นำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพเทคโนโลยีและการเรียนรู้
พัทยา : ศูนย์วิชาการเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC
ลำปาง : ศูนย์วิชาการเพื่อท้องถิ่นและการเชื่อมโยงอาเชียน
 
 • จัดทำหลักสูตร Double Degree ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
 • สร้าง 4 เส้นทางวิชาการ โดยกำหนดสัดส่วน “สอน” และ “วิจัย” ให้ยืดหยุ่นตามสมรรรนะของอาจารย์
 • ปักธงความเป็นเลิศด้านการวิจัยด้วยการตั้ง Thammasat Fellowships,Chaired Professors และธรรมศาสตราภิชาน
 • กำหนดงบพัฒนา และสวัสดิการให้ยืดหยุ่นแตกต่างตามลักษณะ และความจำเป็นรายบุคคลรวมถึงปรับระบบชำนาญการให้เปิดกว้างและยืดหยุ่น
 • ปรับโครงสร้างรายได้ ให้มาจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ทรัพย์สินทางปัญญา งานบริการวิชาการอื่นๆ

จากนโนบายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม คาดว่าจะสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่สำคัญ 4 ประการ

 • Interrnational Ranking สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รางวัลนักศึกษา งานวิจัย สิ่งประดิษญ์และนวัตกรรม ระดับนานชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • เป็น University of choice สำหรับทุกเจเนอเรชั่น
 • บัณฑิตทุกคนมี Digital Competency และผลิตผู้ประกอบการยุคใหม่ (Startups) ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000  คน
 • ทุกคณะมีโครงการเพื่อสังคมและชุมชนตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดลทุกปี คณะละ 10-15 โครงการต่อปี