ลงทะเบียน

1. แบบฟอร์มตอบรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Civic Education ) ( กรอกรายละเอียดที่นี่ )