ด้านวิชาการ

1. ห้องสมุด มธ. ศูนย์พัทยา ให้บริการทั้งนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนบุคคลภายนอก เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. บริการวิชาการสู่ชุมชน จากประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนและนำเสนอความรู้ที่ มธ. เชี่ยวชาญสู่สังคม สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม นำความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ และบริการสังคม และเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการเมือง ประชาธิปไตย การปลูกฝังให้มีจิตสำนึกด้านการเมือง มธ.ศูนย์พัทยา จึงได้วางแผนในการจัดบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้

− แผนการจัดบริการวิชาการ

− โครงการบริการวิชาการ