ภูมิทัศน์

ภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

1. ประติมากรรมศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

2. อาคารบรรยายรวม  ห้องสัมมนาย่อย ความจุ 60 คน จำนวน 6 ห้อง และห้องประชุมใหญ่ ความจุ 120 คน จำนวน 1 ห้อง

     

 

 

 

 

 

 

 3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ให้บริการทั้งนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการทุกวัน 08.30-16.30 น.  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  

 

 

 

 

        

      

      

          

         

 4. อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมยานยนต์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อฝึกทักษะเฉพาะในแต่ละสาขาวิชา

     

     

5. อาคารกิจกรรมทางการศึกษา (ศาลาพักผ่อนรูปโดม) เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ