บริการด้านวิชาการ

1.บริการทางการศึกษา

– ปฏิทินการศึกษา

– คู่มือการศึกษา

– จดทะเบียนออนไลน์

– หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน

– ผลการศึกษา

– หลักเกณฑ์การย้ายคณะ

– หลักเกณฑ์เทียบโอนหน่วยกิต

– การขอหลักฐานทางการศึกษา

– การแจ้งจบ/การอนุมัติปริญญา

2.บริการด้าน IT

– Moodle

– TU OpenCourseware (TU OCW)

– ชั้นหนังสือ

– e-mail นักศึกษา

– TU Help Desk

– Username Password