ประวัติ

ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 ปี (2545-2565) ซึ่งได้วางแผนการพัฒนาพื้นที่ประมาณ 565 ไร่ ที่ได้รับบริจาคจาก ดร.ถาวร พรประภาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2530 โดยวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาและบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ จากการศึกษาฝังแม่บทดังกล่าว เล็งเห็นว่า ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลางความเจริญ สามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคอื่นๆ ได้สะดวก ต่อมาได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540

        ปีงบประมาณ 2549 เริมเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน และเปิดการเรียนสาขาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารในเวลาต่อมา

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาและผลักดันให้ศูนย์พัทยาเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านนวัตกรรมและการปกครอง

        ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะขยายการศึกษาระดับปริญญาตรีสู่ศูนย์พัทยาหลายสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับภาคอุตสาหกรรม สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันในประชาคมโลก และได้เริ่มการเรียนการสอนที่ศูนย์พัทยาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านยานยนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติตอบสนองภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

        ที่ตั้ง  เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

การวางแผนการจัดการศึกษาในพื้นที่ มธ. ศูนย์พัทยาตามผังแม่บท

        จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านต่างๆ ได้กำหนดเป้าหมายในการบริการทางวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็น 4 ด้าน ได้แก่

 −ศูนย์วิจัยและพัฒนา

−ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในระดับสูง

−ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา

−ศูนย์บริการทางวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน

        ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี กล่าวว่า (งานเปิดอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์) พื้นที่ในภาคตะวันออก มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะภาคการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมด้วยองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

สาขาที่เปิดการเรียนการสอน

1. ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม

2. ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์