ติดต่อเรา

1. ด้านบริหารและธุรการ

1.1. ด้านธุรการ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 038-259050-55 ต่อ 1100

1.2.  ด้านนโยบายและแผน ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 038259050-55 ต่อ 1101

2. ด้านบริการอาคารสถานที่

2.1. ขอใช้ห้องเรียนและห้องประชุม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 038-259050 ต่อ 1100-1101

3. ด้านบริการวิชาการ

3.1. โครงการฝึกอบรมต่างๆ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 038-259050-55 ต่อ 1202

3.2. ห้องสมุด ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 038-259050-55 ต่อ 1200-1201

4. ด้านซ่อมบำรุงแลภูมิทัศน์

4.1. การก่อสร้างและซ่อมบำรุง  ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 038-259050-55 ต่อ 1300-1302

แผนที่

ถามตอบ