11265225_915076581882532_6918377987389523532_n

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)

2. การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. รับสมัครงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. งานบริหารศูนย์พัทยาจัดโครงการอบรมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐