Loading...

วิสัยทัศน์

 

 

“ศูนย์วิชาการชั้นนำเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC และการพัฒนาประเทศ”

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์รองรับการเติบโตของ EEC และตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ

2.วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อรองรับการเติบโตของ EEC และการพัฒนาประเทศ

3.บริการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในพื้นที่ รวมทั้งให้บริการวิชาการเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC

4.พัฒนาไปสู่การเป็น SMART UNIVERSITY เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการดำเนินงานในอนาคต

เป้าหมายเชิงนโยบาย

 1.สร้างบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC และสังคมไทยในอนาคต

 2.สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ

 3.ให้บริการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในพื้นที่ภาคตะวันออกและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC

 4.ให้บริการวิชาการเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC

 5.เป็นองค์กรต้นแบบด้าน SMART Campus and Hospital