Loading...

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

อาคารสถานที่

📁 แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ PDF

📁 แบบฟอร์มขอยืมโสตทัศนูปกรณ์  PDF

📁 แบบฟอร์มนำของออกนอกสถานที่  PDF

📁 แบบฟอร์มการขอแจ้งซ่อม PDF

📁 แบบฟอร์มการสำรวจสภาพต้นไม้ใหญ่ PDF

📁 แบบฟอร์มขออนุมัติวัสดุ PDF

📁 แบบฟอร์มรายงานประจำวัน PDF

ยานพาหนะ

📁 แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำมหาวิทยาลัย PDF

บริหารสำนักงานและทรัพยากรมนุษย์

📁 แบบผ่อนผันการบันทึกเวลาปฏิบัติงานฯ PDF

📁 แบบใบขอยกเลิก PDF

📁 แบบใบลาพักผ่อน PDF

📁 ขออนุญาตไปต่างประเทศ PDF

📁 ใบเบิกเงินสวัสดิการเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แบบ กค.2/003 ก.) PDF

📁 แบบฟอร์มสวัสดิการสมทบค่ารักษาพยาบาล PDF

📁 แบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ(กลุ่ม) PDF 

นโยบายและแผน  

(แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ) 

📁 แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ 1 PDF

(แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

📁 รายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณ แบบฟอร์มที่ 1 PDF

📁 แบบสำรวจการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (Maintenance) ของหน่วยงาน PDF

📁 รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ แบบฟอร์มที่ 3 PDF

📁 แบบฟอร์มโครงการเงินอุดหนุน PDF

📁 สรุปข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (พอสังเขป) PDF

📁 แบบฟอร์มการขอตั้งงบประมาณปีเดียว PDF 

📁 แบบฟอร์มการขอตั้งงบประมาณผูกพันใหม่  รายละเอียดค่าสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 PDF

📁 แบบฟอร์มรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว) PDF

📁 แบบฟอร์มรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพันใหม่) PDF

 การเงินและพัสดุ

📁 ใบสำคัญรับเงิน PDF

📁 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร PDF

📁 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน PDF

📁  สัญญายืมเงิน PDF

📁  แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายแบบทางไกล PDF

 แบบฟอร์มห้องบริการสุขภาพ 

📁 แบบฟอร์มขอเบิกยาและเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล PDF

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

📁 แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา PDF

📁 ใบสมัครกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กรอ.63 รายใหม่ PDF

📁 ใบสมัคร กรอ.63 รายเก่า มธ. PDF

📁 คำร้องขอทำหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 PDF

📁 แบบฟอร์มรับความช่วยเหลือ ภัยพิบัติ PDF

📁 แบบฟอร์มสัมภาษณ์ ทุนส่งเสริมการศึกษา PDF