Loading...

วิสัยทัศน์พันธกิจของศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา (EECmd)

พื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา)

วิสัยทัศน์ : Thammasat University, Pattaya Campus : A Leading Innopolis Campus

พันธกิจ : ภายใต้การเป็น EECmd & Innovative Hub 5 ประการ ได้แก่

  1. 1. Academic Hub: จัดการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC
  2. 2. Research & Excellence Hub: สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ เพื่อรองรับการเติบโตของ EEC และสังคมไทยในอนาคต
  3. 3. Service Hub & Learning Resource Center: บริการด้านสาธารณสุข บริการวิชาการ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นนำ สำหรับการเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร (EECmd)
  4. 4. High Performance Organization: เป็นองค์กรที่ทันสมัย
  5. 5. Networking: มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และทางธุรกิจ

กองบริหารศูนย์พัทยา

    เป็นหน่วยงานในส่วนงานสำนักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ภายในกองไม่แบ่งเป็นงาน โดยให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในกอง ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษของรัฐบาล (Eastern Economic Corridor: EEC) ของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานสำหรับการเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร (EECmd) อย่างมืออาชีพ”

พันธกิจ :

  1. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษของรัฐบาล (Eastern Economic Corridor: EEC) ของมหาวิทยาลัย
  2. บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสุขภาพ และการบริการสังคม ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ในภาคตะวันออก
  3. พัฒนาสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่
  4. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย ทางสาธารณสุข และทางธุรกิจ