Loading...

การจัดการความรู้ KM

📍 สรุปผลกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้"การปฎิบัติงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรณีเผชิญเหตุ ชุมนุมประท้วง/จลาจล กองบริหารศูนย์พัทยา" PDF

📍 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องด้านภัยพิบัติโรคระบาด กองบริหารศูนย์พัทยา PDF

📍 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารงานโครงการก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 PDF

📍 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้บริการห้องประชุม / ห้องบรรยายแบบออนไลน์และ Hybrid PDF

📍 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามรุกขกรรม PDF

📍 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างแบบสำรวจ/แบบสอบถามด้วยกูเกิลฟอร์ม  PDF

📍 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smart City, Smart Campus PDF 

📍 สรุปผลกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้"การปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาให้ได้ผลลัพธ์ตามนโยบาย"  PDF

📍 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : กรณีพื้นที่ EECmd PDF

Lean Project

📍 การปรับปรุงกระบวนงาน การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสังคมแก่นักศึกษา PDF

📍 การปรับปรุงกระบวนงาน การเสนอหนังสือต่อผู้บริหารพิจารณาลงนาม PDF

📍 การปรับปรุงกระบวนงาน การขอใช้ห้องเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน PDF

📍 การปรับปรุงกระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกโดยใช้แนวคิดลีน (Lean Project) PDF

ผลการดำเนินงาน