Loading...

EECmd @ Thammasat Pattaya

ขอแบ่งปันข่าวดีกับทุกท่านคะว่าในตอนนี้พื้นที่มหาวิทยาลัยที่ศูนย์พัทยาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา) ให้จัดตั้งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์ พัทยา

ซึ่งเขตส่งเสริมนี้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยจำนวน 566 ไร่ ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยหวังว่าเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ Thammasat EECmd จะเป็นส่วนสำคัญของการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรของไทย ดึงดูดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ สามารถร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ EEC แบบยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนายานยนต์แห่งอนาคต และอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลพัฒนาบุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ทั้งภายในและนอกพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามนโยบายภาครัฐคะ

ขอเชิญทุกท่านร่วมยินดีและมีส่วนร่วมกับความก้าวหน้าและการเติบโตของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้คะ

CR.GasineeThammasatOfficial