Loading...

17 กันยายน 2563 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ กับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ กับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา       

     การบริหารพื้นที่อาคารสัมมนาทางด้านใต้ของ ECO HOTEL by Thammasat มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา       

           

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

     ลงนามบันทึกความเข้าใจภายใต้กรอบที่ทั้งสองสถาบันเห็นชอบ จากนั้น มหาวิทยาลัยฯ กำหนดเนื้อหาหลักสูตรจำนวน 3 โมดูล คือ Aerospace Application Solutions for Public Health Natural Resources and Environmental Management Solutions เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นต่อไป โดยมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนบุคลากร ผู้สอน

29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซีตี้

กลุ่มอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซีตี้

     ลงนาม MOU เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา MOU เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยี “ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง” (Energy Storage System) อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล (Oleochemical) และ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle)

11 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

     ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ-เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา รวม 30 องค์กร ในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมืออาชีพ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและ Startup ของอาเซียน   โดยได้ผลักดันให้มีการจัดตั้ง บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

     ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการสร้างที่อยู่อาศัยและบริการต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุในโครงการ Senior Complex ไปก่อนหน้านี้ และพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่สำหรับการทดลองใช้มาตรสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) ของรัฐบาล ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยได้รับงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5 ล้านบาท

 

19 ตุลาคม 2561 สภาอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรม

     ความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการสร้างความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ การทำวิจัยและการพัฒนา การฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษา การผลักดันผลงานด้านวิชาการที่สำเร็จออกสู่สังคมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการสนับสนุนและพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

12 มิถุนายน 2561 บริษัท SAIC MOTOR-CP

บริษัท SAIC MOTOR-CP

     ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท SAIC MOTOR-CP และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในข้อตกลงความเข้าใจทางด้านการศึกษา การวิจัย การผลิตคนป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพร่วมกัน ณ บริษัทเอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด

30 พฤษภาคม 2561 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

     ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน การศึกษาพัฒนา และผลิตรถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ (Trial Electric Vehicles) สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) และสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์