Loading...

บุคลากรกองบริหารศูนย์พัทยา

        นางสาวสุภาณี แก้วมณี 
   ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์พัทยา

                Contact Us

         นางสาวสุภาว์ คำประโคน 
          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                    Contact Us

        นางปานจิตต์ กัลยาณกิตติ์ 
         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                  Contact Us

           นายเจนณรงค์ อุนันธชัย
        
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                    Contact Us

             นายอันเจโล มิ๊กเครี่
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                  Contact Us

            นายอนุชิต ครื้นทอง 
        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                  Contact Us

         นางวันวิสาข์ เยี่ยมวิริยะ 
        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                  Contact Us

          นายชัยณรงค์ บุญสูงเนิน
                นักวิชาการเกษตร

                   Contact Us

            นายพิศาล ศรีเพ็ชร 
        นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

                 Contact Us

        นางสาวใจทิพย์ ขาวประไพ 
          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

                   Contact Us

       นางสาวศิริกัลยา ไตรศุภโชค 
               ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

                  Contact Us