Loading...

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๖๓

🔶 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC ) PDF

ราชกิจจานุเบกษา

🔶 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) PDF