Loading...

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2563

🔶 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC ) PDF

ราชกิจจานุเบกษา

🔶 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา)(ฉบับที่ 1) PDF

🔶 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) PDF

ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับ EECmd

🔶 คำสั่งคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศูนย์การแพทย์ Medical Hub มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา-EEC HDC PDF

THAMMASAT EECMD VISION IN 2024

EEC มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

EEC มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  PDF