Loading...

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2563

🔶 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC ) PDF

ราชกิจจานุเบกษา

🔶 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) PDF

ประกาศคำสั่งคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ที่ 4/2564

🔶 ประกาศคำสั่งคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ที่ 4/2564 PDF

THAMMASAT EECMD VISION IN 2024

EEC มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

EEC มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  PDF