Loading...

ประวัติห้องสมุด

สืบเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค จึงทำให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนได้แก่ สาขาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ในการผลักดันให้มีการเรียนการสอนนั้นได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จากนโยบายดังกล่าวจำเป็นต้องมีแหล่งสารสนเทศบริการวิชาการสำหรับ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร จึงทำให้มีการก่อตั้งห้องสมุด มธ. ศูนย์พัทยาขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ ช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุด มธ. ศูนย์พัทยา

พื้นที่ให้บริการ

 120

ตร.ม.

ที่นั่งอ่าน

 40

ที่นั่ง

คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

 6

ตัว

จำนวนหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 

เล่ม

จำนวนวารสารวิชาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 

รายการ

ฐานข้อมูลกับการให้บริการ

ฐานข้อมูล เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดให้ความสำคัญ ในการให้บริการเพื่อสนองตอบต่อการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยและด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบายในการบริหารทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดที่มุ่งเน้นการเป็น Digital Library ด้วยการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการบอกรับฐานข้อมูลเพื่อบริการในห้องสมุดทุกเครือข่าย

โดยจำแนกเป็น 4 สาขา

  • ฐานข้อมูลสหสาขา 27 ฐานข้อมูล

  • ฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ฐานข้อมูล

  • ฐานข้อมูลสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 16 ฐานข้อมูล

  • ฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 18 ฐานข้อมูล