Loading...
ช่องทางการติดต่อกองบริหารศูนย์พัทยา

แจ้งช่องทางการติดต่อช่วงปฎิบัติงานภายในที่พักหรือการปฎิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) วันที่ 14 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม  2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมกับ EEC HUMAN DEVELOPMENT CENTER​ (EEC​HDC​)​

ร่วมจัดงานสัมมนา “ความร่วมมือพัฒนาการบริการ การจัดการสาธารณสุขและการแพทย์แบบยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ณ อาคารนวัตกรรมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร

หลักสูตรที่ 1 เทคนิค และ วิธีการในการออกแบบ ยานยนต์สมัยใหม่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564
​หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมจำลอง Automotive Simulation ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
จำนวน 25 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ปิดรับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก จึงขอปิดการรีบสมัครก่อนระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งโปรแกรมที่ใช้ในอบรมในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด (License)ทำให้ไม่สามารถเพิ่มผู้เข้ารับการอบรมได้ จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

EECmd

EEC มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (COVID - 19)

ข่าวฝึกอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา :เพื่อนช่วยเพื่อน

โดยมีนักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและรู้วิธีการรับมือกับภาวเครียดที่เกิดขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ “ฝึกทักษะเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี คืนรอยยิ้ม แก่ผู้สูงวัย” หลักสูตรที่ 2

จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยรอบ มธ.ศูนย์พัทยา โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ “ฝึกทักษะเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย”หลักสูตร ที่ 2 อภิปรายประสบการณ์เสริมสร้างทักษะผู้ให้คำปรึกษาภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ “ฝึกทักษะเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี คืนรอยยิ้ม แก่ผู้สูงวัย” หลักสูตรที่ 1

กองบริหารศูนย์พัทยา จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยรอบ มธ.ศูนย์พัทยา โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ “ฝึกทักษะเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี คืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย” หลักสูตรที่ 1 ใน หัวข้อ รู้เท่าทันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ฝึกทักษะจัดการปัญหาในเบื้องต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา กับโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ระยะ 2

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ให้เกิดการจ้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ จำนวน 300 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม