Loading...
ศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน
รายละเอียด
Cleanup Day มธ.ศูนย์พัทยา

จัดกิจกรรม Cleanup Day เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดในหน่วยงาน เสริมสร้างวินัยการรักความสะอาด

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์เยี่ยมชมมธ.ศูนย์พัทยา

ร่วมให้การต้อนรับและปรึกษาหารือในการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษา:ปฐมนิเทศนักศึกษาสู่ มธ.ศูนย์พัทยา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา:ปฐมนิเทศนักศึกษาสู่ มธ.ศูนย์พัทยา วันที่ 13 สิงหาคม 2562

Cleanup Day

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 Cleanup Day เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดในหน่วยงาน

หลักสูตรที่ 3"ภาษาจีนเรื่มต้น" สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายหลักสูตรที่ 3"ภาษาจีนเรื่มต้น" สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่  (ภายนอก) 30 ชั่วโมง  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "อบรมทักษะทางภาษา" ภาษาอังกฤาเพื่อการทำงาน" 

วันที่ 13 พฤษภาคม วันสุดท้ายกับการอบรมทักษะทางภาษา : ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน