Loading...
ช่องทางการติดต่อกองบริหารศูนย์พัทยา

แจ้งช่องทางการติดต่อช่วงปฎิบัติงานภายในที่พักหรือการปฎิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) วันที่ 16-30 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา ประชุมหารือกับ นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูล Digital Health กับ โครงการ รพ.สต.อัจฉริยะ ที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ดำเนินการร่วมกับ EEC ในพื้นที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. ชมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อ รพ.สต.อัจฉริยะ ในพื้นที่ EEC

ในโอกาสที่นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ เดินทางมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท Beerlicious และ บริษัท ACCEL Real Estate

ในการเข้าหากี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปไดในการตั้งศูนย์ทดสอบ Canabis (Cannabis Testing Lab Partnership) ณ มธ.ศูนย์พัทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม

EECmd

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (COVID - 19)

ข่าวฝึกอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา :เพื่อนช่วยเพื่อน

โดยมีนักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและรู้วิธีการรับมือกับภาวเครียดที่เกิดขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ “ฝึกทักษะเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี คืนรอยยิ้ม แก่ผู้สูงวัย” หลักสูตรที่ 2

จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยรอบ มธ.ศูนย์พัทยา โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ “ฝึกทักษะเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย”หลักสูตร ที่ 2 อภิปรายประสบการณ์เสริมสร้างทักษะผู้ให้คำปรึกษาภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ “ฝึกทักษะเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี คืนรอยยิ้ม แก่ผู้สูงวัย” หลักสูตรที่ 1

กองบริหารศูนย์พัทยา จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยรอบ มธ.ศูนย์พัทยา โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ “ฝึกทักษะเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี คืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย” หลักสูตรที่ 1 ใน หัวข้อ รู้เท่าทันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ฝึกทักษะจัดการปัญหาในเบื้องต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา กับโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ระยะ 2

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ให้เกิดการจ้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ จำนวน 300 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม