Loading...

EECmd กับเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รายละเอียดเพิมเติ่ม
โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา รับสมัครประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นจังหวัดชลบุรี

โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

จำนวน 300 อัตรา ค่าตอบเแทน 9,000 บาทต่อเดือน  ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2563)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่

กองบริหารศูนย์พัทยา อาคาร Thammasat Innovation Hub มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

โทร.038-259050 ต่อ 1100 คุณวิสาข์ เยี่ยมวิริยะ

ใบสมัครออนไลน์ / ใบสมัครดาวน์โหลด / เอกสารประกอบการสมัคร

หนังสือรับรองบุคคล / หนังรับรองบุคคลที่ได้รับผลกระทบฯ / FAQ อว.สร้างงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์