Loading...

ผู้บริหารพบประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวารองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา และ ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา ให้การต้อนรับท่านอธิการบดี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ เพื่อประชุมพูดคุยร่วมกับนักศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากร เพื่อนำคำแนะนำต่าง ๆ ของนักศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้นักศึกษาของ มธ.ศูนย์พัทยา สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ได้อย่างเต็มที่ต่อไปในอนาคต และประชุมหารือแผนการดำเนินงาน กิจการพิเศษสำหรับกิจการการแพทย์ครบวงจร EECmd ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา