Loading...

ผู้บริหารฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่จัดทำแผนเร่งด่วนด้านปรับปรุงกายภาพ แผนระยะสั้น-ระยะยาวในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัทยา

วันที่ 4 มิถุนายน 2567  รองศาสตราจารย์ รมิดา พัชราวนิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาและวิสาหกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บริเวณหอพักนักศึกษา สนามฟุตบอล และถนนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตลอดจนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา และสำรวจกายภาพภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชุมหารือภายในกองบริหารศูนย์พัทยา เพื่อจัดทำแผนเร่งด่วนด้านปรับปรุงกายภาพ แผนระยะสั้น-ระยะยาวในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัทยา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรได้อย่างเต็มที่