Loading...

ข่าวฝึกอบรม

โครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562

📃 โครงการ “ธรรมศาสตร์สัญจร” กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

📃 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมทักษะทางภาษา (หลักสูตรระยะสั้น) จำนวน 4 หลักสูตร

           หลักสูตรที่ 1 ภาษาจีนเบื้องต้น”สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายใน

           หลักสูตรที่ 2  ภาษาจีนเบื้องต้น”สำหรับบุคคลทั่วไป (ภายนอก)

           หลักสูตรที่ 3  ภาษาจีนเริ่มต้น สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่

           หลักสูตรที่ 4  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ”

📃 โครงการการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์

          หลักสูตรที่ 1  การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์

          หลักสูตรที่  2  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเตรียมดิน

📃 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี 2562

📃 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา“พัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

📃 โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย : ปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid & CPR

📃 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา:ปฐมนิเทศนักศึกษาสู่ มธ. ศูนย์พัทยา

📃 โครงการ“การใช้สื่อออนไลน์เพื่อขยายธุรกิจ ค้าขาย และสื่อสารด้วย Social Media”