Loading...

News

โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย : ปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid&CPR
รายละเอียด

ข่าวฝึกอบรม

ร่วมรับฟังบรรยาย โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา"พัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา"

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังบรรยาย
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา"พัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา"
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
บรรยายเรื่อง
- ความรู้เบื้องต้นและแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- เทคนิการยกร่างสิทธิบัตรแบบเข้มข้น รวมถึงการผันนักวิจัยสู่ผู้ประกอบการ

โครงการ เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ หลักสูตรที่ 1

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
โครงการ เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์
หลักสูตรที่ 1 การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์
บรรยายเรื่อง “การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์”
การฝึกปฎิบัติ “การตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม” วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผู้เข้าร่วมโครงการ : บุคลากร/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ/ประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 30 ท่าน
ท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/2VC3gCR
กำหนดการ : http://bit.ly/2TjyAJZ หมายเหตุ : อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

โครงการ เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ หลักสูตรที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการ เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์
หลักสูตรที่ 2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเตรียมดิน
บรรยายเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเตรียมดิน
ฝึกปฏิบัติการ : สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ EM/สาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง/สาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
ผู้เข้าร่วมโครงการ :บุคลากร/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ/ประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 30 ท่าน
ท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/2T0LPKu
กำหนดการ : http://bit.ly/2u2Tm1i หมายเหตุ : อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 3-4

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 3 “ภาษาจีนเริ่มต้น สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 4 “อบรมทักษะทางภาษา : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ” สำหรับ บุคลากร นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ใบสมัคร http://bit.ly/2IseubA

โครงการอบรมทักษะภาษา (หลักสูตรระยะสั้น) 30 ชั่วโมง

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมภาษาจีน "โครงการอบรมทักษะภาษา (หลักสูตรระยะสั้น) 30 ชั่วโมง"
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดใบสมัคร ตามลิ้งค์ที่ให้ไว้ได้นะคะ*
📌 กำหนดการอบรมภาษาจีนบุคคลภายนอก - http://bit.ly/2St3nDN
📌 กำหนดการอบรมภาษาจีนบุคคลภายใน - http://bit.ly/2Suw4Qy
📌 ใบสมัคร - http://bit.ly/2MZLO8b