Loading...

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ COVID-19

📌 (30 ก.ย. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)(ฉบับที่33)

 📌 (14 ก.ย. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)(ฉบับที่32)

 📌 (14 ก.ย.64)ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา 1/2564

 📌 (3 ก.ย. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)(ฉบับที่31)

 📌 (25 ส.ค. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 2)

📌 (30 ก.ค. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)(ฉบับที่30)

 📌 (18 ก.ค. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)(ฉบับที่29)

 📌 (16 ก.ค. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 📌 (10 ก.ค. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)(ฉบับที่28) 

 📌 (6 กค. 64 )ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เรื่อง ข้อปฎิบัติสำหรับผู้มาติดต่อ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 

 📌 (11 มิ.ย. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)(ฉบับที่26)

 📌 (1มิ.ย. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบ สำหรับภาคฤดูร้อน 2563 และภาคการศึกษา 1/2564 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)

 📌 (30 เม.ย 64) ประกาศตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เป็นในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 📌 (30 เม.ย 64) นักศึกษาติดโควิดมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 15,000 บาท

 📌 (29 เม.ย. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)(ฉบับที่23)

 📌 (14 เม.ย. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)(ฉบับที่22)

 📌 (11 เม.ย 64) ประกาศฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

📌 (11 เม.ย 64) ประกาศฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา เรื่อง กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานของกองบริหารศูนย์พัทยา ตามมาตรการและคำแนะนำการป้องกันการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2)

 📌 (8 เม.ย. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)(ฉบับที่21)

 📌 (28 ก.พ. 64) ประกาศฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)(ฉบับที่ 2)

 📌 (16 ก.พ. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)(ฉบับที่ 20)

📌 (2ก.พ.64) ประกาศฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

📌 (1 ก.พ. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)(ฉบับที่ 19)

📌 (8 ม.ค. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)(ฉบับที่ 17)

📌 (4 ม.ค.63) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

📌 (1 ม.ค.64)ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)(ฉบับที่ 16)

📌 (22 ธ.ค.63)ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)(ฉบับที่ 15)