Loading...

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาสู่การเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร EECmd ด้วยการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษา ณ อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ