Loading...

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยกองบริหารศูนย์พัทยา ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงจัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนยพัทยา กล่าวเปิดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้การเป็นผู้ประกอบการ ในด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ให้ความช่วยเหลือด้านการดำเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันในการนำงานวิจัยไปต่อยอดต่อไปในอนาคต