Loading...

บริษัท Luoyang Northern EkChor Motorcycle จำกัด

 

ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท Luoyang Northern EkChor Motorcycle จำกัด เกี่ยวกับร่วมมือในการทำวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา จัดตั้งศูนย์วิจัยและการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

Memorandum of Understanding

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)

ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 32 หน่วยงาน วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อร่วมมือในการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุ โดยให้นำหลักการของรัฐบาลรวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุมาใช้ใน “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

บริษัท SAIC MOTOR - CP

ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง   บริษัท SAIC MOTOR - CP  และ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในข้อตกลงความเข้าใจทางด้านการศึกษา การวิจัย การผลิตคนป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพร่วมกัน ณ บริษัทเอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด วันที่ 12 มิถุนายน 2561

บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด

   

ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน การศึกษาพัฒนา และผลิตรถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ (Trial Electric Vehicles) สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) และสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์    วันที่ 30 พฤษภาคม 2561