Loading...

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา

E-mail : csupasaw@tu.ac.th 

อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา

E-mail : nattadon@tu.ac.th
 

นางสาวสุภาณี แก้วมณี

ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์พัทยา

E-mail : supaneekaew49@gmail.com

บุคลากร

นางสาวสุภาว์ คำประโคน
หัวหน้างานบริหารศูนย์พัทยา
 
E-mail :sp.tupty@hotmail.com
ติดต่อ : 038-259050 (83) 1002 
นางปานจิต กัลยาณกิตติ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
E-mail :jeab2004@msn.com
ติดต่อ :  038-259050 (83) 1300 
นายเจนณรงค์ อุนันธชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
E-mail :janej_u@hotmail.com
ติดต่อ : (82) 1582
นายอันเจโล มิ๊กเครี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
E-mail :micheli_thai@hotmail.com 
ติดต่อ : 038-259050 (83) 1101
นายอนุชิต ครื้นทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
E-mail :anuchit.chit@hotmail.com
ติดต่อ : 038-259050 (83) 1100
นางวันวิสาข์ เยี่ยมวิริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
E-mail :chwanwisa23@gmail.com
ติดต่อ : 038-259050 (83) 1202
นายชัยณรงค์ บุญสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
 
 E-mail :amhai2004@hotmail.com 
ติดต่อ : 038-259050 (83) 1301
นายพิศาล ศรีเพ็ชร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
E-mail :rosnap3426@hotmail.com
ติดต่อ : 038-259050 (83) 1302
นางสาวใจทิพย์ ขาวประไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail :jaithip_k@hotmail.com
ติดต่อ : 038-259050 (83) 1102
นางสาวศิริกัลยา ไตรศุภโชค
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
 
E-mail :st-arlay@hotmail.com
ติดต่อ : 038-259050 (83) 1201