Loading...

ผู้บริหาร

อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา

E-mail :nattadon@tu.ac.th
 

หัวหน้างาน

นางสาวสุภาว์ คำประโคน
หัวหน้างานบริหารศูนย์พัทยา
 
E-mail :supha@tu.ac.th
E-mail :sp.tupty@hotmail.com
ติดต่อ : (83) 1002 

บุคลากร

นางปานจิต กัลยาณกิตติ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
 
E-mail :kpanchit@tu.ac.th 
E-mail :jeab2004@msn.com
ติดต่อ : (83) 1300 
นายเจนณรงค์ อุนันธชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
 
E-mail :jane7@tu.ac.th 
E-mail :janej_u@hotmail.com
ติดต่อ : (81) 3042
นายอันเจโล มิ๊กเครี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
 
E-mail :angelo@tu.ac.th 
E-mail :micheli_thai@hotmail.com 
ติดต่อ : (83) 1101
นายอนุชิต ครื้นทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
 
E-mail :anuchit9@tu.ac.th 
E-mail :anuchit.chit@hotmail.com
ติดต่อ : (83) 1100
นางวันวิสาข์ เยี่ยมวิริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
 
E-mail :ywanwisa@tu.ac.th 
E-mail :chwanwisa23@gmail.com
ติดต่อ : (83) 1202
นายชัยณรงค์ บุญสูงเนิน
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
 
E-mail :aaor2550@tu.ac.th 
E-mail :amhai2004@hotmail.com 
ติดต่อ : (83) 1301
นายพิศาล ศรีเพ็ชร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ
 
E-mail :lek_muay@tu.ac.th 
E-mail :rosnap3426@hotmail.com
ติดต่อ : (83) 1302
นางสาวใจทิพย์ ขาวประไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
 
E-mail :jaithip@tu.ac.th
E-mail :jaithip_k@hotmail.com
ติดต่อ : (83) 1102
นางสาวศิริกัลยา ไตรศุภโชค
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
 
E-mail :st-arlay@tu.ac.th 
E-mail :st-arlay@hotmail.com
ติดต่อ : (83)  1201