Loading...
ห้องปฏิบัติการเคมี มธ.ศูนย์พัทยา ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบ peer evaluation ใน 5 องค์ประกอบ

รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. มอบป้ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhance of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand) ให้กับ ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา วันนี้ (24 เมษายน 2567)

รายละเอียดเพิ่มเติม
กองบริหารศูนย์พัทยา KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง

วันที่ 4 เมษายน 2567 กองบริหารศูนย์พัทยา KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยกองบริหารศูนย์พัทยา ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ECHO OF EQUALITY เสียงสะท้อนแห่งความเท่าเทียม มธ.ศูนย์พัทยา
ECHO OF EQUALITYเสียงสะท้อนแห่งความเท่าเทียม มธ.ศูนย์พัทยา วันที่ 14 มีนาคม 2567 กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา ได้จัดกิจกรรม ECHO OF EQUALITY โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมแสดง ร้อยเรื่องราวความเท่าเทียมในแต่ละยุคสมัย
รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาคุณภาพ ISO 9001:2015

นโยบายคุณภาพ สำหรับงานบริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือคุณภาพ Quality Manual (QM)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์คุณภาพ กองบริหารศูนย์พัทยา
รายละเอียดเพิ่มเติม

EECmd

Video EEC V.Thai - V.Eng
Click to watch the video
EECmd ต้นแบบพัฒนาระบบการแพทย์ยุคใหม่ของไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ/ข่าวสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ข่าวฝึกอบรม

โครงการ Pre-Medical and Digital Technology ; Me-D (New Generation) ณ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา”

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. ให้การต้อนรับน้อง ๆ โครงการ Pre-Medical and Digital Technology ; Me-D (New Generation) สู่ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

มธ.ศูนย์พัทยา มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลเมืองหนองปรือ โรงพยาบาลบางละมุง

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมจาลอง Automotive Simulation Module ขั้นพื้นฐาน สาหรับการออกแบบยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการอบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 1     เทคนิค และ วิธีการออกแบบระบบควบคุม ในยานยนต์สมัยใหม่ โดยใช้เครื่องมือของ บริษัท dSPACE เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

PSYCHIC

วิธีรับมือกับมนุษย์ TOXIC PEOPLE
คลิกดูวิดีโอ
เคล็ดลับเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนดี
คลิกดูวิดีโอ
Q&A สุขภาพใจ
คลิดูวิดีโอ